Direktiv, regelverk och CE-märkning

PPE-direktiv

Produkter som är tillverkade och designade för att skydda användaren benämns som personlig skyddsutrustning (PSU). För att harmonisera produktkraven och minimera handelsbarriärerna inom EU är produkterna reglerade enligt rådande direktiv 89/686/EEC vilket innebär att för att få CE-märka personlig skyddsutrustning ska den uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7. Detta direktiv kommer dock att ersättas av förordning 2016/425. En förordning, till skillnad från ett direktiv, behöver inte godkännas av de nationella parlamenten för att verkställas. Den nya förordningen kommer att tas i bruk enligt följande tidsplan:

  • April 2016: Nya förordningen publiceras
  • April 2018: Gamla direktivet tas ur bruk och den nya förordningen verkställs
  • April 2019: Alla tillverkare måste förhålla sig till den nya förordningen
  • April 2023: Alla certifikat enligt det gamla direktivet blir ogiltiga

Ändrade marknadsbehov

Alla produkter som är klassificerade som personlig skyddsutrustning måste vara CE-märkta. CE-märket visar att tillverkaren garanterar att utrustningen uppfyller de säkerhetskrav som gäller. Det enklaste sättet att CE-märka en produkt är att certifiera produktet mot en existerande standard.
Det finns etablerade standarder och produkter på marknaden men behovet och användningsområdena för synbarhetsprodukter är under förändring vilket ställer krav på uppdaterade standarder och nya produktlösningar. Trenden är att mode och synbarhetsbehov vävs samman. Standardarbetet går därför ut på att skapa mer lättförståeliga standarder som kan användas av tillverkare för att användbara CE-märkta produkter når marknaden. Reflectil är involverade i det europeiska och internationella arbetet kring dessa nya standarder där en av utmaningarna just nu är att gränsen mellan vad som uppfattas som en modeprodukt och vad som uppfattas som en säkerhetsprodukt ibland kan vara svår att definiera. Den nya förordningen kommer att ta både design- och säkerhetsmässiga behov i beaktning.

CENästa avsnitt ->