Direktiv, forskrifter og CE-merking

PPE-direktiv/Ny forordning

Produkter designet og produsert for å beskytte brukeren mot liv og helsefarer er personlig verneutstyr PPE (PVU). For å harmonisere produktkrav og for å minimere handelsbarrierer i hele EU, er produktene regulert ved direktiv 89/686/EEC. Direktivet inneholder viktige sikkerhets- og helsekrav, samt vurderingsprosedyrer for at et produkt skal kunne gå inn i markedet og dermed kvalifisert til å bære CE-merket. Dette direktivet vil bli erstattet av PVU-forordning 2016/425 om personlig verneutstyr. En forordning behøver i motsetning til et direktiv, ikke å bli vedtatt i Stortinget for å tre i kraft. Her følger tidsplanen for den nye forordningen:

  • April 2016: Ny fordordning publiseres
  • April 2018: Gammelt rådsdirektiv oppheves
  • April 2018: Ny forordning trer i kraft
  • April 2019: Produsenter må påse at brukerinformasjon følger regler i ny forordning
  • April 2023: Alle udaterte sertifikater utstedt av tekniske kontrollorganer er ugyldige

Skiftende behov:

Alle produkter som er klassifisert som PPE må være CE-merket, som et vitnesbyrd fra produsenten om at produktet oppfyller alle gjeldende krav til sikkerhet og helse i PPE-direktivet. Den enkleste måten å CE- merke et produkt på er å sertifisere det mot en standard. I øyeblikket er det etablerte standarder og produkter i markedet, men behovene for og brukerne av synlige produkter er i stadig endring. Som en følge av dette må standarder og produktløsninger også endres. En trend i tiden er å fusjonere mote og synlighetsbehov. Ofte er grensen mellom hva som er et moteprodukt og hva som er et sikkerhetsprodukt ikke klare. Den nye forskriften forsøker å veilede oss i å skille mellom dekorativt og beskyttende utstyr, og dermed trekke skillelinjen mellom design og sikkerhet. Det er nå opp til de som reviderer standardene å gjøre disse så forståelige og klare som mulig, slik at de kan brukes av produsenter for å utvikle gode CE-merkede produkter i markedet. Reflectil har en aktiv rolle i det europeiske standardiseringsarbeidet for å bidra til dette viktige samfunns-behovet.

CE

Neste avsnitt ->