CE-märkning & kvalitetskrav

Varselväst och reflexväst är personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är produkter som ska bäras av en person för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker. För att en personlig skyddsutrustning ska få säljas måste den uppfylla vissa säkerhetskrav och vara CE-märkt. Reglerna beskrivs i EU-direktiv och omfattar personlig skyddsutrustning både för arbetslivet och för privat bruk på fritiden.

Svensk lag följer EU-direktivet. I Sverige svarar Arbetsmiljöverket för tillsynen av skyddsutrustning för arbetslivet och Konsumentverket för konsumentprodukterna.

Hur vet man att en varselväst/reflexväst är godkänd enligt svensk lagstiftning?

En varselväst/reflexväst är personlig skyddsutrustning. Med personlig skyddsutrustning avses varor som är avsedda att bäras av en person till skydd mot hälso- och säkerhetsrisker.

En näringsidkare får tillhandahålla personlig skyddsutrustning bara om den uppfyller sådana krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer och som avser skydd för hälsa och säkerhet, utformning, märkning och annan produktinformation (Lag om personlig skyddsutrustning).

Kraven beträffande varselkläder detaljbeskrivs i europanormer, exempelvis EN 471 (varsel för yrkesbruk) och EN 1150 (varsel för friitidsbruk).


etikett

 

1. I plagget skall finnas en etikett bl a med uppgift om:

  • Tillverkarens namn
  • Modell/Artikelnummer
  • CE-märke
  • Symbol för gällande norm
  • Tvättanvisningar
  • Storlekar med symbol

anvandarinformation

 

2. I anslutning till plagget skall finnas en användarinformation som bl a anger:

  • tillverkarens namn
  • förklaring till symboler på etiketten
  • användarbegränsningar

 


certifikat

 

3. Leverantören skall kunna uppvisa ett certifikat som ett godkänt organ har utfärdat. Varje artikel skall ha ett certifikat och uppgifterna i certifikatet skall överensstämma med informationen på etikett och användarinformation.